Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van LouwersHanique B.V. komen overeen met die van de Metaalunie.
Klik a.u.b. op onderstaande link voor de Algemene voorwaarden van de Metaalunie:
Algemene voorwaarden Metaalunie 2019

De GTC bevat de volgende artikelen:

Artikel 1: Toepassingsgebied
Artikel 2: Aanbiedingen
Artikel 3: Vertrouwelijkheid
Artikel 4: Verstrekt advies en informatie
Artikel 5: Levertijd/uitvoeringstermijn
Artikel 6: Levering en risico overdracht
Artikel 7: Prijswijzigingen
Artikel 8: Force majeure
Artikel 9: Omvang van de werkzaamheden
Artikel 10: Meerwerk
Artikel 11: Uitvoering van het werk
Artikel 12: Oplevering van het werk
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Aanspraken en andere vorderingen
Artikel 15: Verplichting tot klagen
Artikel 16: Tekortkomen in het in bezit nemen van goederen
Artikel 17: Betaling
Artikel 18: Waarborgen
Artikel 19: Intellectueel eigendomsrecht
Artikel 20: Toewijzing van rechten of verplichtingen
Artikel 21: Ontbinding of beëindiging van de overeenkomst
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN

Ingangsdatum: Oktober 23, 2023

Download hier het bestand


Definities

1.1."Opdrachtgever": LouwersHanique B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Energieweg 3A 5527 AH Hapert, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 17051316 0000.

1.2."Opdrachtnemer": de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een overeenkomst sluit.

1.3.“Principaal”: de klant van Opdrachtgever.

1.4."(het) Werk" het verrichten van diensten en/of aannemen van werk.


2. Toepasselijkheid

2.1. De artikelen 1 tot en met 25 van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Opdrachtgever gedane aanbiedingen en met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover Opdrachtgever inkoper dan wel opdrachtgever is. Hebben die aanbiedingen of overeenkomsten betrekking op (onder)aanneming van werk of het verrichten van diensten dan zijn daarnaast de artikelen 26 tot en met 34 van deze voorwaarden van toepassing.

2.2. Afwijkingen van deze algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.


3. Kosten van aanbiedingen

3.1. Eventuele kosten verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven, waaronder ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk en dergelijke door of namens Opdrachtnemer gemaakt, worden door Opdrachtgever niet vergoed en zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer.


4. Onderzoek- en informatieverplichting

4.1.Opdrachtnemer garandeert dat zij, ter bepaling van het door Opdrachtgever met de prestatie beoogde gebruik, zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van:

 • (a)de doelstellingen in verband waarmee Opdrachtgever de overeenkomst aangaat;
 • (b)de organisatie van Opdrachtgever, voor zover van belang voor de overeenkomst;
 • (c)de haalbaarheid van de prestatie binnen de door Opdrachtgever aangegeven kaders.

4.2.Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer van voldoende informatie voorzien. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer op verzoek aanvullende informatie voor zover die in redelijkheid relevant moet worden geacht voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij eventuele onduidelijkheid doet Opdrachtnemer tijdig navraag bij Opdrachtgever.


5. Levertijd en boete

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is bindend. Opdrachtnemer is door overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, bericht hij dit onmiddellijk aan Opdrachtgever.

5.2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze voorwaarden.

5.3. Voor elke dag vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 10% van de orderwaarde per dag, met een maximum van 100% van de orderwaarde. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.


6. Prijzen en betaling

6.1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering zoals bedoeld in artikel 7.2 van deze voorwaarden.

6.2. Alle prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief btw en inclusief deugdelijke verpakking. De prijzen die gelden op het moment van het aanbod of de prijsopgave van Opdrachtnemer zijn bindend en zullen niet worden aangepast.

6.3. Een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst blijft voor rekening van Opdrachtnemer, ongeacht de periode die is verstreken tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan.

6.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van de factuur te betalen.

6.5. Bij vooruitbetaling of termijnbetaling heeft Opdrachtgever het recht van Opdrachtnemer te verlangen dat hij een naar Opdrachtgevers oordeel voldoende zekerheid voor nakoming verstrekt. Als Opdrachtnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtnemer te verhalen.


7. Levering en risico-overgang

7.1. Opdrachtnemer verricht de levering in één keer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Partijen controleren bij levering visueel op hoeveelheid en aan de buitenkant waarneembare beschadiging. Bij een geconstateerde beschadiging hoeft Opdrachtgever de zaken niet in ontvangst te nemen. Dit laat de verplichting van Opdrachtnemer tot tijdige levering onverlet.

7.2. Levering vindt plaats op het moment dat Opdrachtnemer de zaak op de bedrijfslocatie van Opdrachtgever gelost aan hem ter beschikking stelt. Opdrachtnemer draagt tot dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen. Opdrachtnemer is gehouden zich voor eigen rekening tegen deze risico’s te verzekeren.

7.3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

7.4. Als de zaken door of namens Opdrachtgever worden afgehaald, dient Opdrachtnemer hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

7.5. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer een bewijs van ontvangst voor de in ontvangst genomen zaken. Dit bewijs laat de rechten van Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onverlet.


8. Inspectie en keuring

8.1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de bestelde of geleverde zaken en/of het (in uitvoering zijnde) Werk te inspecteren en/of te keuren. In dat geval zal Opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd. De inspectie of keuring zal binnen de normale kantoortijden van Opdrachtnemer plaatsvinden en Opdrachtgever zal de ter plaatse geldende (veiligheids-)regels in acht nemen.

8.2. De kosten van de inspectie en/of keuring van artikel 8.1 van deze voorwaarden komen voor rekening van Opdrachtnemer, als deze zaken/het werk door Opdrachtgever worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden, de overeenkomst of de wet.


9. Acceptatie

9.1. Als de door Opdrachtnemer geleverde zaken of het geleverde Werk niet aan de overeenkomst beantwoordt/beantwoorden, heeft Opdrachtgever het recht deze af te keuren. Inontvangstneming dan wel betaling voor de zaken of het Werk, houdt geen aanvaarding daarvan in. Betalingen voorafgaand aan acceptatie vinden steeds plaats onder de opschortende voorwaarde van acceptatie.

9.2. Opdrachtgever deelt binnen 30 dagen na levering aan Opdrachtnemer mee of hij de prestatie accepteert, tenzij Opdrachtgever tijdig meedeelt dat deze termijn met reden wordt verlengd. Bij acceptatie ondanks een of meerdere gebreken, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan op de hoogte en zal Opdrachtnemer die gebreken met bekwame spoed herstellen of vervangen. Bij het uitblijven van enige mededeling, geldt de prestatie als geaccepteerd 60 dagen na levering.

9.3. Als Opdrachtgever de geleverde zaken en/of het Werk afkeurt, is Opdrachtnemer verplicht om binnen een door Opdrachtgever vast te stellen termijn en ter keuze van Opdrachtgever:

 • (a) zorg te dragen voor kosteloos herstel van de zaken;
 • (b) zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de zaken; of
 • (c) het Werk alsnog in overeenstemming met de overeenkomst uit te (laten) voeren (herprestatie) door Opdrachtnemer.

9.4. Als Opdrachtnemer niet, niet binnen de gestelde termijn of niet naar tevredenheid van Opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting genoemd in artikel 9.3 van deze voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd voor rekening van Opdrachtnemer de werkzaamheden zelf of door een derde uit te (laten) voeren. Opdrachtgever kan er ook voor kiezen om terugbetaling te vorderen van reeds betaalde bedragen voor (het deel van) de zaken of het Werk dat niet voldoet aan de overeenkomst.


10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. "Intellectuele eigendomsrechten": auteursrechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, octrooien en topografieën, met inbegrip van het recht om deze intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen door aanvraag, depot, registratie, of anderszins.

10.2. "Intellectuele eigendomsrechten op het Werk": alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op het Werk, de te leveren prestatie, op de zaken en op de hulpmiddelen zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, tot stand gebracht bij of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

10.3. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Werk komen toe aan Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte Werken. Opdrachtgever heeft het exclusieve recht om een octrooi, merk of model aan te vragen met betrekking tot het Werk.Indien de prestatie (mede) bestaat uit reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten, dan draagt Opdrachtnemer deze rechten, voor zover mogelijk, reeds nu voor alsdan over aan Opdrachtgever en zal op eerste verzoek van Opdrachtgever. de eventueel voor de overdracht benodigde aanvullende handelingen onverwijld verrichten.

10.4. Bij verschil van mening tussen partijen over Intellectuele eigendomsrechten op het Werk wordt er, behoudens tegenbewijs, vanuit gegaan dat die rechten bij Opdrachtgever berusten.

10.5. Voor (de overdracht van) de intellectuele eigendomsrechten op het Werk is de vergoeding verdisconteerd in de prijs voor het Werk.

10.6. Opdrachtnemer doet, mede namens haar personeel, afstand van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25, lid 1 onder a van de Auteurswet. Voor zover het wijzigingen in het Werk, de zaken of de benaming daarvan betreft doet Opdrachtnemer bovendien afstand van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25, eerste lid onder b en c van de Auteurswet. Opdrachtnemer zal zich niet beroepen op de in artikel 25 vierde lid van de Auteurswet verleende bevoegdheid. Opdrachtnemer garandeert bevoegd te zijn om deze afstand mede namens haar personeel te verrichten. Voor zover afstand doen niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer geen beroep doen op diens persoonlijkheidsrechten zonder nader overleg met Opdrachtgever.

10.7. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem aan Opdrachtgever te leveren zaken, te verrichten werkzaamheden en de Intellectuele eigendomsrechten op het Werk geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder ook Intellectuele eigendomsrechten, en vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schaden en verliezen uit dien hoofde. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk, met inbegrip van de (volledige) kosten van verweer.


11. Broncode en gebruikerslicentie computerprogrammatuur

11.1. Als de door Opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur die speciaal voor Opdrachtgever is ontwikkeld, draagt Opdrachtnemer de broncode over aan Opdrachtgever. Artikel 10.3 van deze voorwaarden is mutatis mutandis van toepassing op de overdracht.

11.2. Als de door Opdrachtnemer te leveren prestatie bestaat uit de levering van computerprogrammatuur die niet speciaal voor Opdrachtgever is ontwikkeld, verkrijgt Opdrachtgever een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op dat deel van de computerprogrammatuur ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak of het Werk. Indien een deel van de computerprogrammatuur wel speciaal voor Opdrachtgever is ontwikkeld, gelden de artikelen 10.1 en 11.1 van deze voorwaarden voor dat deel onverkort. Het is Opdrachtgever toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door Opdrachtgever aan een derde gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.

11.3. Voor de verkrijging van de broncode of gebruikerslicentie is een eventueel verschuldigde vergoeding daarvoor verdisconteerd in de prijs.


12. Geheimhouding en relatiebeding

12.1. Alle door of uit naam van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie (zoals modellen, ontwerpgegevens, afbeeldingen, tekeningen, knowhow en andere documenten etc.) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of anderszins gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

12.2. Geheimhouding is niet van toepassing op informatie die in het publiek domein beschikbaar is dan wel vanwege een rechterlijk bevel aan een derde moet worden verstrekt.

12.3. Opdrachtnemer zal op geen enkele wijze direct of indirect prijsopgaven of aanbiedingen doen aan de Principaal die betrekking hebben op de zaak of het werk dat het onderwerp is van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.


13. Boete

13.1. Bij overtreding van het bepaalde uit artikel 12 van deze voorwaarden is Opdrachtnemer per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.


14. Hulpmiddelen

14.1. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, die door Opdrachtgever voor de uitvoering van een overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld of die Opdrachtnemer speciaal in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever heeft gemaakt of heeft laten maken, blijven of worden onder alle omstandigheden eigendom van Opdrachtgever, ongeacht of daar al dan niet voor is betaald. Artikel 10.3 van deze voorwaarden is mutatis mutandis van toepassing op overdracht van Intellectuele eigendomsrechten die berusten op speciaal voor Opdrachtgever vervaardigde hulpmiddelen.

14.2. Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek aan Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld dan wel aan Opdrachtgever te worden geretourneerd.

14.3. Zolang Opdrachtnemer de hulpmiddelen onder zich heeft, dient Opdrachtnemer deze te voorzien van een onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal derden die zich op deze hulpmiddelen willen verhalen op het eigendomsrecht van Opdrachtgever wijzen.

14.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden, zal Opdrachtnemer de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken voor het verrichten van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever en deze niet aan derden tonen, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer draagt het risico van verlies, vermissing, tenietgaan of beschadiging van hulpmiddelen en is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.


15. Aansprakelijkheid

15.1. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit of in verband met de overeenkomst, met uitzondering van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid.

15.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 15.1 van deze voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van partijen voortvloeiende uit of in verband met de overeenkomst te allen tijde beperkt tot het hoogste van (i) het bedrag dat onder de relevante verzekering wordt uitgekeerd (vermeerder met het eigen risico) of (ii) het nettobedrag dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is betaald in verband met de overeenkomst gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden voor alle schade, waaronder ook boetes, ontstaan door een handelen, nalaten of tekortkoming in verband met de overeenkomst of een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer.

15.3. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtgever verjaart door het enkele verloop van een termijn van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtnemer vóór het verstrijken van deze termijn een rechtsvordering tot schadevergoeding heeft ingesteld.


16. Verzekering

16.1. Opdrachtnemer is gehouden een adequate verzekering te hebben afgesloten die de eventuele schade dekt die Opdrachtgever lijdt door een tekortkoming of onrechtmatige daad van Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden. Op eerste verzoek van Opdrachtgever overlegt Opdrachtnemer een certificaat van verzekering en bewijzen van premiebetaling.


17. Opzeggen van de overeenkomst

17.1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij opzegging van de overeenkomst voor aanneming van werk zal opzegging plaatsvinden tegen betaling van een vergoeding ter hoogte van de werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte kosten en een redelijke winstmarge. De bewijslast voor gemaakte kosten en een redelijke winstmarge ligt bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient de gemaakt kosten en redelijke winstmarge schriftelijk te melden binnen een jaar na opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever op straffe van verval van het recht op vergoeding.


18. Garantie

18.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van 24 maanden na ingebruikname in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

18.2. In het geval de (op)geleverde zaken of het Werk niet binnen 6 maanden na (op)levering in gebruik zijn genomen, geldt de garantie voor een periode van 30 maanden na (op)levering.

18.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Opdrachtnemer onverwijld de prestatie alsnog deugdelijk uitvoeren, waarbij Opdrachtgever de keuze maakt tussen herstel of vervanging, onverminderd de rechten die Opdrachtgever toekomen op grond van de wet.

18.4. Opdrachtnemer draagt alle kosten die zijn verbonden aan het herstel van het gebrek, of de vervanging van de zaken en/of het Werk. Daaronder worden ook begrepen de kosten voor de ingebruikstelling van de zaken en/of het Werk na genoemd herstel of vervanging. Als de zaken en/of het Werk tot een groter object behoren, komen ook de kosten voor ingebruikstelling van dat grotere object voor rekening van Opdrachtnemer.

18.5. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn garantieverplichting te voldoen, heeft Opdrachtgever het recht op kosten van Opdrachtnemer de garantiewerkzaamheden zelf te verrichten of door derden te laten verrichten.


19. Geen verrekening en opschorting door Opdrachtnemer

19.1. Het recht van Opdrachtnemer om zijn eventuele vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of de wettelijke schuldsanering op Opdrachtgever van toepassing is.


20. Eigendomsoverdracht bij voorbaat

20.1. Op eerste verzoek van Opdrachtgever is Opdrachtnemer verplicht om de eigendom van de te leveren zaken, of de materialen, onderdelen en/of constructiedelen waaruit de zaken zullen worden geassembleerd c.q. vervaardigd, bij voorbaat over te dragen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal alle voor deze overdracht benodigde handelingen onverwijld verrichten.


21. Verbod op retentierecht

21.1. Het is Opdrachtnemer te allen tijde verboden om retentierecht uit te oefenen op zaken van Opdrachtgever die hij, uit welke hoofde dan ook, onder zich heeft.

21.2. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 21.1 van deze voorwaarden, is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.


22. Verrekening en opschorting door Opdrachtgever

22.1. Opdrachtgever is bevoegd zijn eventuele schulden aan Opdrachtnemer te verrekenen met:

 • (a) vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever;
 • (b) vorderingen van aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen op Opdrachtnemer;
 • (c) vorderingen op aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen.

22.2. Opdrachtgever is verder bevoegd zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen met schulden van aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen aan Opdrachtnemer.

22.3. Onder gelieerde ondernemingen als bedoeld in dit artikel worden de ondernemingen verstaan die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

22.4. Als Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, mag Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen opschorten, totdat Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


23. Overdacht en verpanding

23.1. Opdrachtnemer kan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen of verpanden aan een derde. Opdrachtgever kan de rechten of verplichtingen uit de overeenkomst te allen tijde overdragen of verpanden aan een derde. Opdrachtnemer verleent hierbij voorafgaande goedkeuring aan Opdrachtgever voor deze overdracht of verpanding. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking.


24. Gevolgen van verval of beëindiging van de overeenkomst

24.1. De volgende artikelen van deze voorwaarden blijven van kracht na verval, opzegging of ontbinding van de overeenkomst: artikel 10, artikel 11, artikel 12, artikel 13, artikel 14, artikel 15, artikel 17, artikel 18, artikel 21, artikel 22, artikel 24, artikel 25, artikel 27, artikel 30, artikel 31 en artikel 33.


25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

25.1. Deze voorwaarden, de overeenkomst en bijlagen worden beheerst door Nederlands recht.

25.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

25.3. De rechtbank Oost-Brabant is bevoegd om kennis te nemen van geschillen, zowel contractueel als niet-contractueel, voortvloeiende uit of in verband met deze voorwaarden, de overeenkomst en bijlagen. Opdrachtgever mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.


(Onder)aanneming van werk/diensten

26. Verbod op verdere onderaanneming en inlening van personeel

26.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, mag Opdrachtnemer het werk, of delen daarvan, niet uitbesteden aan een andere partij of voor de uitvoering van (delen) daarvan personeel inlenen.

26.2. Indien Opdrachtgever toestemming geeft voor uitbesteding of inlening, geldt in ieder geval het bepaalde in de artikelen 27, 28 en 29 van deze voorwaarden. Opdrachtnemer is daarnaast verplicht om het bepaalde in deze artikelen op te leggen aan zijn contractspartij en ook te bedingen dat deze contractspartij deze verplichtingen onverkort opneemt in overeenkomsten die zij aangaat ten behoeve van de uitvoering van (delen van) het werk.


27. Ketenaansprakelijkheid bij onderaanneming

27.1. Als de ketenaansprakelijkheid voor loonbelasting, premies volksverzekeringen, bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen, boetes (rente daaronder begrepen) (loonheffingen) bij onderaanneming van toepassing is, is Opdrachtnemer verplicht een geblokkeerde rekening te hebben en op eerste verzoek van Opdrachtgever een kopie van de originele g-rekeningovereenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

27.2. Opdrachtgever is steeds gerechtigd om het overeengekomen deel van een factuurbedrag aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens g-rekening. Is vooraf geen deel overeengekomen, dan bepaalt Opdrachtgever zelf welk deel van de factuurbedragen hij op de g-rekening stort. Iedere storting op de g-rekening door Opdrachtgever heeft te gelden als een bevrijdende betaling tegenover Opdrachtnemer.

27.3. Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever iedere drie maanden te voorzien van een nieuwe, originele door de Belastingdienst afgegeven verklaring inzake het betalingsgedrag.

27.4. Onderaannemer is verplicht om vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk van alle (direct of indirect) in te zetten werknemers de volgende gegevens aan te leveren:

 • (a )Naam, adres en woonplaats;
 • (b) Geboortedatum;
 • (c) Burgerservicenummer (BSN);
 • (d) Nationaliteit;
 • (e) Soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur;

27.5. Als dat van toepassing is: de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning en online melding bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

27.6. Alle door Opdrachtnemer in te zetten arbeidskrachten – zijnde alle personen die arbeid komen verrichten - dienen voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden een origineel en geldig identiteitsbewijs en - voor zover van toepassing – verblijfsdocumenten, werkvergunningen en A1 verklaringen bij zich te dragen ten behoeve van door Opdrachtgever uit te voeren controle(s). Opdrachtgever is bevoegd een arbeidskracht die hieraan niet voldoet de toegang te ontzeggen tot de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd of de arbeidskracht van deze plaats weg te sturen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die hiervan het gevolg is.

27.7. Opdrachtnemer dient zijn administratie zodanig in te richten dat daarin onmiddellijk of vrijwel onmiddellijk de volgende stukken dan wel gegevens kunnen worden teruggevonden:

 • (a) de overeenkomst of de inhoud daarvan op grond waarvan hij de door hem aan Opdrachtgever geleverde prestatie heeft verricht;
 • (b) de gegevens inzake de nakoming van die overeenkomst met inbegrip van een registratie
 • (c) van de personen die werk hebben verricht en van de dagen en uren gedurende welke die personen werkzaamheden hebben verricht;
 • (d) de betalingen die in verband met de genoemde overeenkomst zijn gedaan.

27.8. In geval van faillissement van Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever van de Belastingdienst een verklaring heeft ontvangen waaruit blijkt of, en tot welk bedrag, hij aansprakelijk wordt gesteld voor door Opdrachtnemer onbetaald gebleven loonheffingen en btw. Het bedrag dat Opdrachtgever aan de Belastingdienst dient te betalen mag Opdrachtgever in mindering brengen op hetgeen hij Opdrachtnemer eventueel nog verschuldigd is.

27.9. Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek van Opdrachtgever onmiddellijk alle inlichtingen te verschaffen die Opdrachtgever nodig acht voor zijn administratie of die van zijn Principaal.


28. Facturatie

28.1. De facturen van Opdrachtnemer, inclusief elektronische facturen voorzover van toepassing, dienen te voldoen aan de eisen uit artikel 35a en 35b van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Daarnaast dient Opdrachtnemer op de facturen duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

 • (a) de datum van uitreiking;
 • (b) een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd;
 • (c) de naam en het adres van Opdrachtgever;
 • (d) de naam en het adres van Opdrachtnemer;
 • (e) of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;
 • (f) het btw-identificatienummer van Opdrachtnemer;
 • (g) het btw-identificatienummer van Opdrachtgever, als de btw-afdracht naar Opdrachtgever is verlegd;
 • (h) de factuurbedragen, gesplitst voor elk tarief en vervolgens onderverdeeld in eenheidsprijs en eventuele toegepaste kortingen;
 • (i) het nummer of kenmerk, voor zover aanwezig, van de overeenkomst waarvoor Opdrachtnemer de gefactureerde prestatie(s) heeft verricht;
 • (j) het tijdvak(ken) waarin die prestatie(s) zijn verricht;
 • (k) de benaming of het kenmerk van het werk waarop de betaling betrekking heeft;
 • (l) indien van toepassing: het nummer van de g-rekening van Opdrachtnemer;
 • (m) de omvang van de loonkosten en (separaat) het percentage loonheffingen van het loonbedrag.

28.2. Opdrachtnemer dient bij iedere factuur een specificatie van gewerkte uren bij te voegen. Ten aanzien van ingezette werknemers dient in de specificatie opgave te worden gedaan van ten minste de voorletter(s), achternaam en de geboortedatum van deze werknemers en van de dagen en uren dat deze werknemers werkzaamheden hebben verricht. Ook dient Opdrachtnemer een document te overleggen waaruit blijkt dat hij recht heeft op betaling, zoals bijvoorbeeld een getekende uitvoerdersbon.

28.3. Opdrachtgever zal facturen slechts betalen nadat het werk of het gedeelte van het werk waarop een termijnbetaling betrekking heeft door hem is goedgekeurd en de facturen daarnaast voldoen aan de eisen uit dit artikel.


29. Inlening van personeel door Opdrachtnemer

29.1. Indien Opdrachtnemer personeel inleent voor de uitvoering van het werk is hij verplicht de volgende bepalingen na te leven:

 • (a) Opdrachtnemer stort 25% van ieder factuurbedrag (incl. btw) op de g-rekening van de uitlener. Bij verlegging van de btw is dit 20%;
 • (b) Opdrachtnemer dient bij iedere betaling het factuurnummer en eventuele andere identificatiegegevens van de factuur te vermelden;
 • (c) de administratie van Opdrachtnemer moet direct inzicht geven in de gegevens van de inlening, de manurenadministratie en de betalingen;
 • (d) de burgerservicenummers van de ingeleende werknemers moeten bij de Opdrachtnemer bekend zijn;
 • (e) Opdrachtnemer moet de identiteit van de ingeleende werknemers en de aanwezigheid van eventuele verblijfs- of tewerkstellingsvergunningen kunnen aantonen.

29.2. Opdrachtnemer mag alleen personeel inlenen van een uitlener die voldoet aan de registratieplicht in het kader van de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi), voldoet aan NEN 4400-1 of NEN 4400-2 en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

29.3. Opdrachtnemer is verplicht met de uitlener overeen te komen dat uitlener op facturen dient te vermelden:

 • (a) het nummer of kenmerk van de overeenkomst waarvoor de factuur geldt;
 • (b) het tijdvak of de tijdvakken waarvoor de factuur geldt;
 • (c) de omschrijving of het kenmerk van het werk waarvoor de factuur geldt.


30. Vrijwaring loonheffingen en btw

30.1. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de Belastingdienst of andere overheidsinstanties met betrekking tot de uitvoering van het werk in verband met:

 • (a)door Opdrachtgever niet afgedragen loonheffing en btw;
 • (b) door Opdrachtnemer niet afgedragen loonheffingen en btw;
 • (c) niet afgedragen loonheffingen door alle partijen aan wie (delen van) het werk is/zijn uitbesteed;
 • (d) niet afgedragen loonheffingen en btw door alle partijen van wie voor de uitvoering van (delen van) het werk personeel is ingeleend.

30.2. In het bijzonder zal Opdrachtnemer op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever onmiddellijk de volgende kosten aan haar vergoeden op het door haar gewenste bankrekeningnummer:

 • (a) de volledige advocaatkosten van Opdrachtgever die verband houden met rechtsmaatregelen van het bevoegde gezag ten laste van Opdrachtgever, voor zover die rechtsmaatregelen verband houden met het gestelde in artikel 30.1 van deze voorwaarden;
 • (b) alle overige kosten die verband houden met rechtsmaatregelen als omschreven onder sub a, waaronder het griffierecht en kosten deskundigen;
 • (c) de kosten van al hetgeen waartoe Opdrachtgever mogelijk veroordeeld wordt om aan het bevoegd gezag te betalen in verband met het gestelde in artikel 30.1 van deze voorwaarden en waarvan het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd; en
 • (d) overige kosten die met het gestelde in artikel 30.1 van deze voorwaarden verband houden en ten laste komen van Opdrachtgever.

30.3. Opdrachtgever is bevoegd om hetgeen Opdrachtnemer hem op grond van de artikelen 30.1 en 30.2 van deze voorwaarden dient te voldoen te verrekenen met hetgeen hij Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook nog verschuldigd is.


31. Ketenaansprakelijkheid voor loon (Wet aanpak schijnconstructies)

31.1. Opdrachtnemer is verplicht om:

 • (a) zich in de uitvoering van het werk aan geldende wet- en regelgeving en een van toepassing zijnde cao te houden;
 • (b) alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast te leggen;
 • (c) aan bevoegde instanties desgevraagd toegang te verschaffen tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en mee te werken aan controles, audits of loonvalidatie;
 • (d) desgevraagd aan Opdrachtgever toegang te verschaffen tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

31.2. Als Opdrachtnemer de verplichtingen uit dit artikel schendt, dan geeft dit Opdrachtgever het recht om – na ingebrekestelling – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

31.3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor vorderingen van werknemers op grond van artikel 7:616a en 7:616b BW voor het niet voldoen van het verschuldigde loon.

31.4. In het geval Opdrachtnemer (delen van) het werk uitbesteedt, is hij verplicht om de genoemde verplichtingen in artikel 31.1 van deze voorwaarden op te leggen aan de partij aan wie (delen van) het werk wordt/worden uitbesteed en ook te bedingen dat de ingeschakelde derde deze verplichtingen onverkort opneemt in overeenkomsten die zij aangaat ten behoeve van de uitvoering van (delen van) het werk.


32. Organisatie van het Werk

32.1. De Opdrachtnemer is verplicht de door Opdrachtgever tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van het Werk op te volgen.

32.2. Opdrachtnemer garandeert dat hij alleen personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de te leveren prestatie en de wijze waarop Opdrachtnemer zich als deskundige heeft gepresenteerd. Opdrachtnemer garandeert tevens dat het door hem ingezette personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld.

32.3. Voor zover werkzaamheden bij Opdrachtgever worden uitgevoerd, zorgt Opdrachtgever voor een adequate en veilige werkplek. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn personeel (i) tijdig bekend is met de bij Opdrachtgever geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden, en stelt Opdrachtgever onverwijld op de hoogte indien hem blijkt van omstandigheden die een inbreuk op die voorschriften (kunnen) maken, en (ii) de door Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in acht zullen nemen.


33. Werkvergunningen

33.1. Opdrachtnemer is verplicht de bepalingen uit de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: “Wav”) strikt na te leven. Opdrachtnemer mag op het Werk uitsluitend personen arbeid laten verrichten die in het bezit zijn van alle vereiste documenten en vergunningen en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de vereiste tewerkstellingsvergunningen of gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid.

33.2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder bijvoorbeeld boetes van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die het gevolg zijn van schending door Opdrachtnemer van het bepaalde in artikel 33.1 van deze voorwaarden.

33.3. Als aan Opdrachtgever een bestuurlijke boete is opgelegd wegens het door haar met opzet of grove schuld niet naleven van de verplichtingen uit de Wav, kan Opdrachtgever deze boete, in afwijking van artikel 33.2 van deze voorwaarden, niet verhalen op Opdrachtnemer.


34. Vergunningen en veiligheidsmaatregelen

34.1. Opdrachtnemer zal voor eigen rekening zorgen voor de vergunningen en veiligheidsmaatregelen die in verband met de te verrichten leveringen en de uitvoering van het door hem aangenomen Werk zijn vereist.